Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
 1. Begripsbepalingen.
 • Onder ”4CleverDental ” wordt verstaan de volgende KVK inschrijving: 4CleverDental v.o.f. ; gevestigd aan Pieter Klobbaertlaan 8, 3176 XE te Poortugaal (NL) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73603430.
 • Onder wederpartij of opdrachtgever wordt verstaan een ieder aan wie 4CleverDental een aanbieding (offerte) doet of met wie 4CleverDental een overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 1. Toepasselijkheid.
 •  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van 4CleverDental en op alle overeenkomsten die 4CleverDental met een opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten of goederen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt 4CleverDental zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst van toepassing te verklaren. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen dertig dagen na kennisgeving van bedoelde wijziging. De gewijzigde voorwaarden treden dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.
 1. Aanbiedingen
 • Elk aanbod van 4CleverDental, in welke vorm dan ook uitgebracht, is vrijblijvend.
 • Een eerder aanbod van 4CleverDental wordt geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuw aanbod.
 • De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan verschrijvingen, druk-, tel-, en/of zetfouten dan wel andere fouten of vergissingen die eventueel aanwezig zijn op de website van 4CleverDental of in aanbiedingen, catalogi, order- of opdrachtbevestigingen of andere uitingen van 4CleverDental.
 • De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van 4CleverDental dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Eventueel door 4CleverDental beschikbaar gestelde monsters, afbeeldingen, beschrijvingen en publicaties dienen slechts tot indicatie. Geringe afwijkingen tussen monsters, afbeeldingen, beschrijvingen en publicaties en de daadwerkelijk te leveren producten, bieden voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt, afwijkingen in eigenschappen van de producten, zoals ten aanzien van kleuren, maten en gewichten, welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en door haar redelijkerwijs dienen te worden geduld.
 • Indien gelet op de aard of geringe omvang van de door 4CleverDental te leveren prestaties, door 4CleverDental geen offerte of order- of opdrachtbevestiging wordt opgemaakt, wordt de factuur tevens als zodanige bevestiging beschouwd en wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven
 • Een aanbod van 4CleverDental geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat 4CleverDental gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen
 • Alle aanbiedingen (offertes) van 4CleverDental zijn geldig onder de op de offerte vermelde voorwaarden.
 1. Tarieven/Prijzen.
 • 
De door 4CleverDental berekende tarieven zijn in Euro’s en zullen worden vermeerderd
met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft 4CleverDental bij doorlopende overeenkomsten (servicecontracten) het recht om de door de opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (1995 = 100) van het CBS, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldende tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door 
het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldende tarief van kracht werd.
 • Indien 4CleverDental redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen dertig dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van 4CleverDental.
 • De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die 4CleverDental uitvoert (en de door haar geleverde diensten of goederen) tot aan het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd. Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van eerdere en toekomstige werkzaamheden en geleverde diensten en goederen zal terstond en vooraf opeisbaar zijn na opzegging door de opdrachtgever.
 1. Levering(en).
 • De levering van de producten vindt plaats door aflevering daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4CleverDental behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Het risico van verlies, beschadiging en achteruitgang van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen, ook indien de producten nog niet zijn gemonteerd, anderszins verwerkt dan wel gefactureerd. In geval van aflevering op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, worden de producten geacht door de wederpartij in ontvangst te zijn genomen op het moment van overhandiging van de betreffende zending aan het adres van de wederpartij, dan wel in geval van brievenbuszendingen, door aflevering in de brievenbus.
 • Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 • Indien 4CleverDental noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens 4CleverDental deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij
 • 4CleverDental zal zich naar behoren inspannen een overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.
 1. Facturen en betaling.
 • Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is 4CleverDental gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, in welk geval  4CleverDental niet eerder gehouden is verder uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de vooruitbetaling door  4CleverDental is ontvangen.
 • Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn en op de voor het overige op de betreffende factuur aangewezen wijze. 4CleverDental hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
 • Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan, heeft 4CleverDental recht op vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die 4CleverDental in verband daarmee maakt; hiernaast heeft 4CleverDental recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde. 4CleverDental heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
 • Het eventuele recht van de opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.
 • 4CleverDental is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.
 • Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan 4CleverDental verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van 4CleverDental  bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.
 1. Aangeleverde gegevens.
 • Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens dienen door hem te worden aangeleverd op de door 4CleverDental aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan doordat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van 4CleverDental leiden.
 • Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan doordat de aangeleverde gegevens onjuist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van 4CleverDental leiden.
 • Op 4CleverDental rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.
 • 4CleverDental garandeert dat geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en voor zover visueel beoordeeld kan worden vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Indien de opdrachtgever van oordeel is dat 4CleverDental een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij 4CleverDental daarvan binnen veertien dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door 4CleverDental geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.
 • De opdrachtgever is op straffe van verval van elk recht gehouden om 4CleverDental alle medewerking te verlenen teneinde 4CleverDental in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en naar oordeel van 4CleverDental binnen bekwame tijd te herstellen.
 • De omvang van iedere aansprakelijkheid van 4CleverDental is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. 4CleverDental sluit aansprakelijkheid voor gevolgschade nadrukkelijk uit.
 • Aansprakelijkheid van 4CleverDental is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever of onoordeelkundig / oneigenlijk gebruik van opdrachtgever of derden.
 • Aansprakelijkheid van 4CleverDental is niet van toepassing in geval van (onoordeelkundige) reparatie door opdrachtgever of derden.
 • Indien 4CleverDental in opdracht of op verzoek van de opdrachtgever zaken bouwkundig installeert, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de door hem gewenste constructie, locatie of werkwijze.
 1. Intellectuele eigendom.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking gestelde producten bij 4CleverDental en worden deze niet aan de opdrachtgever overgedragen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4CleverDental is het de opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van 4CleverDental te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.
 • In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan 4CleverDental een eenmalige, onmiddellijke en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 5.000,– alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voort duurt, één en ander onverminderd het recht van 4CleverDental op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • In geval van toerekenbare tekortkomingen van 4CleverDental in de nakoming van de overeenkomst, is de wederpartij verplicht 4CleverDental in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn van ten minste een maand de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval 4CleverDental de overeengekomen prestatie alsnog deugdelijk verricht, is 4CleverDental nimmer gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook.
 • De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij, op welke wijze dan ook, verstrekte gegevens, zoals wat betreft gegevens omtrent maatvoering, opstelling, praktijkindeling, bestekgegevens, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.
 • 4CleverDental draagt nimmer het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in haar onderneming van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende zaken.
 • Bij de levering van een digitaal systeem is 4CleverDental nimmer aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door 4CleverDental geleverde systeem, noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen. Voorts is 4CleverDental niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden ten aanzien van netwerk, het datasysteem, de dataopslag, back-up, datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de wederpartij, ontoereikend systeembeheer en dergelijke.
 • 4CleverDental is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van de wederpartij, vertragingsschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 • Mocht 4CleverDental aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft 4CleverDental te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient 4CleverDental hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van 4CleverDental ter zake vervalt.
 • 4CleverDental is nimmer aansprakelijk voor schade die in het kader van de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, rust op de fabrikant of importeur van de producten.
 • Voorwaarde voor het recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij 4CleverDental onverwijld schriftelijk mededeling doet van de tekortkoming van 4CleverDental en de daaruit voortvloeiende schade.
 • Elke aansprakelijkheid van 4CleverDental, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 4CleverDental daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt dan wel 4CleverDental niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van 4CleverDental beperkt tot ten hoogste 50% van het door 4CleverDental aan de wederpartij gefactureerde en door Wederpartij aan 4CleverDental betaalde bedrag exclusief btw voor het geleverde product of de verleende dienst waarop de aansprakelijkheid 4CleverDental betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 5.000,-
 • Onverminderd de vervaltermijnen zoals eerder benoemd, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens 4CleverDental één jaar na de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft voorgedaan.
 • De wederpartij vrijwaart 4CleverDental van alle aanspraken van derden die verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan door of namens 4CleverDental.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 4CleverDental of zijn leidinggevende / ondergeschikten.
 • Alle in deze algemene voorwaarden bedongen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van alle (rechts)personen waarvan 4CleverDental zich in verband met de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 1. Eigendomsvoorbehoud.
 • Alle ter uitvoering van een overeenkomst door 4CleverDental geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan 4CleverDental verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
 • Indien 4CleverDental zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept is de opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.
 1. Werkzaamheden door derden.
Ter uitvoering van een overeenkomst kan 4CleverDental  een derde inschakelen. Deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de door 4CleverDental  ingeschakelde derde verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten of goederen.
 1. Risico-overgang.
Het risico van al hetgeen 4CleverDental uit hoofde van een overeenkomst aan de opdrachtgever levert, gaat op de opdrachtgever over bij a. levering door 4CleverDental, of bij b. levering door een voor de verzending ingeschakelde vervoerder.
 1. Websites.
Indien 4CleverDental een aanbieding doet via een website / e-mail zijn ook deze algemene voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst van toepassing.
 1. Gebruik van door 4CleverDental verstrekte gegevens.
Indien de overeenkomst met zich brengt dat 4CleverDental aan de opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. 4CleverDental  is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die ontstaat bij gebruik van deze gegevens door derden (welke niet door 4CleverDental  zijn ingeschakeld).
 1. Beëindiging van de overeenkomst.
 • Indien de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, dan wel de overeenkomst ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst, door de wederpartij niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door 4CleverDental wordt ontbonden, is 4CleverDental gerechtigd een schadevergoeding te vorderen die ten minste 25% van de factuurwaarde inclusief btw bedraagt.
 • Indien de wederpartij verzoekt om uitstel van enige overeengekomen en door 4CleverDental te leveren prestatie, dan wel deze prestatie als gevolg van een aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid moet worden uitgesteld, is 4CleverDental, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd een vooruitbetaling van 50% van de factuurwaarde inclusief btw, alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen, berekend vanaf de dag waarop de prestatie volgens de overeenkomst had moeten worden geleverd.
 • Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is 4CleverDental gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
(c.q. op te zeggen) indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens 4CleverDental  voldoet, dan wel indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd, of wanneer hij de door hem gedreven onderneming liquideert. In geval van een ontbinding (c. q. opzegging) zal al hetgeen de opdrachtgever aan 4CleverDental  verschuldigd is of zal zijn terstond opeisbaar worden.
 1. Garantie
4CleverDental staat ervoor in dat de producten ten tijde van de levering vrij zijn van zichtbare of anderszins kenbare beschadigingen, fouten, tekortkomingen en/of gebreken.
 • Een beroep op eventuele garantie dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen acht dagen nadat zij het gebrek redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd bij 4CleverDental in te dienen, bij gebreke waarvan er voor 4CleverDental uit een dergelijk beroep van de wederpartij geen enkele verplichting voortvloeit.
 • Elke aanspraak op eventuele garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan 4CleverDental dan wel zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of wettelijke voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege 4CleverDental, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties van de producten welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van 4CleverDental zijn uitgevoerd.
 • Voorts is garantie uitgesloten indien de producten door de wederpartij zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan een derde.
 • Garantie is nimmer van toepassing op onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.
 • De wederpartij stemt ermee in dat 4CleverDental de NAW-gegevens van de wederpartij aan de fabrikant of toeleverancier van 4CleverDental verstrekt om zijn verplichtingen uit eventuele garantie jegens de wederpartij na te kunnen komen.
 • Indien en voor zover het bepaalde in de volgende leden van dit artikel afwijkt van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, geldt het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
Garantie op in nieuwstaat geleverde apparatuur
 • In nieuwstaat door 4CleverDental geleverde apparatuur rust, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, een garantietermijn van twaalf maanden.
 • Indien 4CleverDental de apparatuur als bedoeld in het vorige lid binnen 14 dagen na de aflevering formeel oplevert, geldt, ongeacht de datum waarop de apparatuur door 4CleverDental is of wordt afgeleverd en/of gefactureerd, als garantie-ingangsdatum de datum waarop de oplevering schriftelijk door 4CleverDental is bevestigd. In alle overige gevallen wordt als de garantie-ingangsdatum aangemerkt de dag waarop de apparatuur bij de wederpartij wordt afgeleverd, ongeacht de datum waarop de apparatuur wordt gefactureerd.
 • De inhoudelijke dekking van de garantie betreft slechts onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Europees Nederland bevindt.
 • De wederpartij kan jegens 4CleverDental geen rechten ontlenen aan door de fabrikant of overige derden middels folders, advertenties, gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op de door 4CleverDental geleverde apparatuur met een verdergaande dekking dan voortvloeit uit de onderhavige leden.
Uitzonderingen op garantie.
 • In aanvulling op het eerder bepaalde, vervalt het recht op garantie indien:
–  gebruik is gemaakt van poeders en/of vloeistoffen van een ander merk dan die van het merk van de betreffende Apparatuur; –  gebruik is gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan die door de fabrikant of 4CleverDental zijn voorgeschreven dan wel aanbevolen, waaronder tevens begrepen het gebruik van onjuiste en/of niet voorgeschreven materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud; –  de door 4CleverDental geleverde instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet naar behoren in acht zijn genomen; –  verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan de apparatuur zijn ontstaan door invloeden van buitenaf, doch welke de goede werking van de apparatuur niet in de weg staan; –  de storing of het gebrek het gevolg is van van buitenkomende oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/of luchtkwaliteit e.d., van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld e.d., een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur, een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software. Garantie op showroomapparatuur
 • Onder showroomapparatuur wordt verstaan apparatuur die niet eerder in het vrije verkeer is gebracht, doch die door showroomgebruik niet als nieuwe apparatuur is aan te merken.
 • 4CleverDental zal in zijn aanbod of order-/opdrachtbevestiging vermelden wanneer apparatuur wordt aangeboden als showroomapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van de onderhavige garantievoorwaarden als in nieuwstaat door 4CleverDental geleverde apparatuur wordt aangemerkt.
 • De garantie op showroomapparatuur is overeenkomstig de garantie voor in nieuwstaat door 4CleverDental geleverde apparatuur, met dien verstande dat de garantietermijn negen maanden bedraagt en geen garantie van toepassing is op onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Europees Nederland bevindt.
Garantie op occasionapparatuur
 • Onder occasionapparatuur wordt verstaan gebruikte en/of tweedehands apparatuur die reeds eerder in het vrije verkeer is gebracht, ongeacht wanneer en door wie, alsmede apparatuur die door 4CleverDental is gebruikt als demonstratie- of leenapparatuur.
 • 4CleverDental zal in zijn aanbod of order-/opdrachtbevestiging vermelden wanneer apparatuur wordt aangeboden als occasionapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van de onderhavige garantievoorwaarden als showroomapparatuur wordt aangemerkt.
 • De garantie op occasionapparatuur is gelijk aan de garantie op in nieuwstaat door 4CleverDental geleverde apparatuur, met dien verstande dat de garantietermijn drie maanden bedraagt, de inhoudelijke dekking slechts arbeidsloon betreft en geen garantie van toepassing is op onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Europees Nederland bevindt.
 1. Geschillen.
 • De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden en de producten vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins kenbare beschadigingen, fouten, tekortkomingen en/of gebreken. Indien de wederpartij stelt dat de aard of de hoeveelheid van de producten niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel de producten beschadigingen, fouten, tekortkomingen en/of gebreken kennen, dient zij daarvan op de afleverbon of vervoersdocumenten, etc. vermelding te (laten) maken, althans daarvan uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van de producten schriftelijk mededeling te doen aan 4CleverDental.
 • Indien de wederpartij niet tijdig klaagt overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, wordt geacht dat de producten bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordden en vloeit er voor 4CleverDental uit een dergelijke klacht van de wederpartij – behoudens eventuele garantie als bedoeld in het volgende artikel – geen enkele verplichting voort.
 • Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan 4CleverDental bestaan
 • Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen voor zover dat wettelijk is toegestaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam, dan wel een door 4CleverDental aan te wijzen andere rechter.
  1. Toepasselijk recht.
 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Verzenden
 • Sold
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare